Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady zawierania pomiędzy Spółką Piaskownica Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi [94-011], przy ul. Wileńskiej 46/75 (zwaną dalej „Sprzedającym”), a Konsumentami („Konsument”) umów sprzedaży rzeczy ruchomych, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Konsumentów ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym http://www.piaskownica.eu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego http://www.piaskownica.eu („Sklep Internetowy” lub „Sklep”) oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest Spółka Piaskownica Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, [94-011], przy ul. Wileńskiej 46/75, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857283, NIP 7272844715, REGON 386902485, adres poczty elektronicznej sklep@piaskownica.eu, telefon +48 518 036 227.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Formularzu Rejestracji należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Konsument podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Formularzu Zamówienia należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Konsument nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o trwałym nośniku należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD/DVD/Blu-ray, karta pamięci, dysk twardy, poczta elektroniczna (e-mail), SMS;
 7. Informacje o produktach oferowanych przez Sprzedającego zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego, nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Regulamin skierowany jest do wszystkich Konsumentów Sklepu Internetowego. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 9. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 10. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę internetową Konsumenta.
 11. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Konsument powinien posiadać komputer PC, szerokopasmowe łącze internetowe, przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) obsługującą ActiveX i JavaScript, włączoną obsługę plików cookies, włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up), system operacyjny np. Microsoft Windows 10, aktywne konto e-mail.

 

2. Składanie zamówień

 1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
 2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Konsumenta produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Konsument jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Konsument otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Konsumenta zapłata za zamówiony produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Konsumenta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
 4. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli.
 6. W przypadku dokonania przez Konsumenta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Konsumenta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje.
 7. Wysłanie zamówienia przez Konsumenta stanowi ofertę Konsumenta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Do złożenia zamówienia na stronie Sklepu Internetowego używa się przycisku oznaczonego słowami
  zamówienie z obowiązkiem zapłaty . Korzystając z tego przycisku, Konsument w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 9. Sprzedający przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w terminie do 3 dni po jej zawarciu, najpóźniej jednak w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 10. Po wysłaniu zamówienia Konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
 11. Konsument ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: sklep@piaskownica.eu
 12. Zdjęcia produktów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Konsumenta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

 

3. Warunki dostawy

 1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w ciągu 2-3 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę za dostawę w wysokości 14 zł brutto - przesyłka kurierska, 11 zł brutto paczkomat. Koszt dostawy produktu ponosi Konsument i jest on doliczany do ceny za wybrany produkt. Darmowa dostawa jest przy zamówieniu od 150 zł.
 3. Dostawy są realizowane przez Sprzedającego za pośrednictwem wybranych przewoźników i kurierów.
 4. Po wysłaniu zamówienia z magazynu Konsument otrzyma powiadomienie e-mail wraz z numerem listu przewozowego paczki, na podstawie którego można śledzić jej doręczenie na stronie InPost (https://inpost.pl/sledzenie-przesylek). InPost poinformuje za pomocą wiadomości mailowej o terminie doręczenia wysyłki oraz przekaże właściwy kod odbioru. Przesyłki InPost są dostarczane 24h/7dni w tygodniu. Czas odbioru przesyłki to 48 godzin od momentu umieszczenia jej w paczkomacie.
 5. Faktura dołączona jest zawsze do przesyłki.
 6. Konsument wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 7. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika Sprzedający prosi o bardzo wyraźne zaznaczenie tego faktu na formularzu zamówienia.
 8. Konsument, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.

 

4. Sposoby zapłaty

 1. Standardową formą płatności jest płatność przy odbiorze lub w formie przelewu bankowego. Dane bankowe: mBank , numer rachunku: 96 1140 2004 0000 3602 8040 9433.
 2. Sprzedający nie żąda od Konsumenta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 3. Aktualne i dostępne formy płatności to:
  • przedpłata na konto Sprzedającego wskazane powyżej,
  • przelew bankowy/przelew elektroniczny na konto Sprzedającego wskazane powyżej,
  • płatności online
  • BLIK
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 2. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

5. Ceny

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT) i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Sprzedający przewiduje dokonanie sezonowej obniżki cen o 20% (dwadzieścia procent), przy czym dokładna data sezonowej obniżki zostanie podana do wiadomości Konsumentów odrębnie. Konsumentom, którzy kupili dowolny kurs on-line, Sprzedający udzieli 10% (dziesięć procent) rabatu od cen sprzedaży na cały asortyment w Sklepie. Powyższe obniżki i rabaty nie łączą się.
 3. Dodatkowe płatności związane z zakupem produktów obejmują koszty dostawy, o których mowa w
  3 ust. 2 Regulaminu.

 

6. Promocje

 1. Sprzedający może poinformować Konsumentów o promocjach produktowych (obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu lub promocjach wartościowych (obniżające cenę koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub w newsletterze (zwanych dalej „ Promocjami”).
 2. Sprzedający może wprowadzić do sprzedaży pakiety promocyjne, co oznacza, że przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Konsument otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. W takim przypadku Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji.
 3. Sprzedający może wprowadzić do sprzedaży zestawy promocyjne, co oznacza, że przy zakupie zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów oddzielnie zamieszczonych, Konsument otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 4. Sprzedający może poinformować Konsumentów o promocji na koszty dostawy (procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do koszyka produktów spełniających określone warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze). Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności.
 5. Sprzedający zastrzega, że Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 7. Promocje mogą być prowadzone na czas oznaczony, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania całej puli takich produktów.

7. Jakość i gwarancje

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i najwyższej jakości.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 3. Roszczenia z tytułu gwarancji Konsument może realizować wyłącznie wobec gwaranta czyli podmiotu, który złożył oświadczenie gwarancyjne określonej treści, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji.
 4. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Konsument może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji na zasadach opisanych w pkt. 3 powyżej;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do Sprzedającego z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.
 5. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

8. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – e-mailem wysłanym na adres email sklep@piaskownica.eu – lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny w linku: Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Piaskownica Sp. z o.o. Łódź 94-011, ul. Wileńska 46/75.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy drogą elektroniczną Sprzedający niezwłocznie dokona potwierdzenia – na trwałym nośniku – jego otrzymania.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy (odesłania produktu) do Sprzedającego, ponosi Konsument.
 6. Zwracany w tym trybie produkt musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 7. Konsument ma obowiązek zwrotu produktu do Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy i odsyła produkt do Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu Konsumentowi wszystkich płatności w tym kosztów dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ponosi on koszty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 11. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 12. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 17. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 18. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 20. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9 Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedający odpowiada względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub wadę prawną (rękojmia).
 2. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedający jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wadliwy produkt, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty jego wydania.
 8. W przypadku wady fizycznej rzeczy, reklamowany produkt wraz z pismem reklamacyjnym określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji roszczeń z tytułu rękojmi, należy przesłać na koszt Sprzedającego na adres jego siedziby. Konsument może skorzystać z formularza reklamacji. Konsument jest zobowiązany dostarczyć wadliwy produkt do miejsca określonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie wskazano – do miejsca, w którym towar został wydany.
 9. Jeżeli kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzeniu wady produktu, w ciągu roku od stwierdzenia wady, traci on uprawnienie z rękojmi do usunięcia tej wady lub wymiany rzeczy. Jeśli kupującym jest Konsument, termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania towaru kupującemu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
 10. Z tytułu rękojmi Konsument może żądać: 1/ naprawienia produktu, 2/ wymiany produktu na wolny od wad, 3/ obniżenia ceny lub 4/ odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.
 11. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający dokona naprawy lub wymiany produktu na wolny od wad w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Spółka Piaskownica Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, [94-011], przy ul. Wileńskiej 46/75, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857283, NIP 7272844715, REGON 386902485. W Spółce nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: moja@piaskownica.eu
 2. Dane osobowe Konsumenta zbierane są przez Administratora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i formularza zamówienia, dostępnych na stronie http://www.piaskownica.eu w celu realizacji zawartej z Konsumentem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1), („RODO”) oraz w celach:
 3. a) realizacji usługi „Newsletter”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. b) marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. c) przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Podanie przez Konsumenta danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia umowy ze Sprzedającym. Sprzedający przetwarzać będzie dane osobowe Konsumenta jedynie w zakresie i celu wynikającym z zawartej umowy. Podanie danych osobowych przez Konsumenta w celach marketingowych, realizacji usługi „Newsletter” oraz przesyłania informacji handlowej jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji niniejszych celów.
 7. Odbiorcami danych osobowych Konsumenta będą:
 8. a) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Sprzedającego w celu obsługi witryny http://www.piaskownica.eu;
 9. b) podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedającego;
 10. c) podmioty świadczące usługi dostawy;
 11. d) dostawcy płatności on-line;
 12. e) podmioty współpracujące w zakresie realizacji usługi Newsletter, sms;

na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez wskazane podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

 1. f) podmioty, którym Sprzedający ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe Konsumenta przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu na mocy obowiązujących przepisów prawa; w przypadku wyrażenia zgody – do momentu odwołania zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Konsumentowi w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Konsument może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Konsument dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacji. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest również w formacie pdf. wraz z datą, od której obowiązuje. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu.
 3. Zmiana Regulaminu zostanie również przesłana Konsumentowi na wskazany przez niego adres
  e-mail. Konsument zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci skierowania sprawy na drogę mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały bądź przed sąd polubowny, w szczególności stały polubowny sąd konsumencki działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Adresy i zasady dostępu do tych procedur znajdują się m.in. na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi (dla łódzkiego) ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź www.wiih.lodz.pl w zakładce „Ochrona konsumenta” oraz na stronach internetowych innych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:
 7. a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 8. b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 9. c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 10. d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). („RODO”);
 11. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 165, str. 1). („ODR”).

 

 

Załącznik 1

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania produktu przez Konsumenta w ramach umowy sprzedaży, bądź od dnia zawarcia innej umowy cywilnoprawnej.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) przesłanego na adres:

 

Piaskownica Sp. z o.o.

Łódź 94-011, ul. Wileńska 46/75

sklep@piaskownica.eu

tel. +48 518 036 227

 

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://www.piaskownica.eu.
 2. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 4. Jeżeli otrzymali już Państwo zamówiony produkt prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Odstępując od umowy będą Państwo zobowiązani do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
 6. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy - pobierz wzór formularza