Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: http://www.piaskownica.eu(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Spółka PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, [94-011], przy ul. Wileńskiej 46/75, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w ŁodziXX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857283, NIP 7272844715, REGON 386902485.

 3. Dane osobowe zbierane przez PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

 1. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Konsumentów / Konsumentów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

§ 1

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zbiera informacje dotyczące osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych i/lub które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dokonujących ze Spółką PIASKOWNICA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Konsumentami.

 2. Dane osobowe Konsumentów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c) zapisu na newsletter, w celu marketingowym Administratora oraz przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter. Podstawa prawna: niezbędność do realizacji celu (Art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO;

d) zapisu na wydarzenia marketingowe: promocje, konkursy, itp. w celu organizacji wydarzenia. Podstawa prawna: niezbędność do realizacji celu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

e) składania reklamacji za pomocą formularza online dostępnego na stronie http://www.piaskownica.euw celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, Art. 6 lit. c) RODO – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287);

f) składania zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.piaskownica.euPodstawa prawna: niezbędność do realizacji celu (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Art. 6 lit. f) RODO).

g) wyrażania zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Podstawa prawna: (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Konsument podaje następujące dane osobowe:

  1. adres e-mail;

  2. adres zamieszkania;

  3. imię (imiona) i nazwisko;

  4. numer telefonu.

 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Konsument samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Konsument może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w § 5.

 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Konsumenta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 2. Od Konsumentów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Konsumenta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Konsument korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 4. Dane osobowe przekazane PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Konsumenta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Konsumenta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Konsumenta.

 

§ 2

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

 1. Dane osobowe Konsumenta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Należą do nich m.in.: dostawcy świadczący usługi hostingu, usługi kurierskie, dostarczające systemy do analizy ruchu w Sklepie internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, banki – na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. Dane osobowe Konsumentów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Konsumenta przetwarzane są przez PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi do momentu odwołania zgody, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Konsumenta przetwarzane są przez PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przez okres 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy - art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Konsumenta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmom kurierskim; b) Poczcie Polskiej; c) firmom spedycyjnym.

 1. W przypadku, gdy Konsument wybierze płatność poprzez system płatności elektronicznych, dane osobowe Konsumenta są przekazywane podmiotom realizującym płatności online na podstawie stosownych umów powierzenia.

 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Konsumentom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Konsumentów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 3. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§ 3

Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 2. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Konsumentów.

b) cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Konsumenta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Konsumentów.

 1. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Konsumenta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Konsumenta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Konsument nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA);

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius Traffic (administrator cookies zewnętrznego: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie);

c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);

d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Konsumenta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Konsumentów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Konsumentów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies. Konsument dokonuje zmian samodzielnie wyłącznie z poziomu swojego urządzenia.

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;

c) przeglądarka Mozilla Firefox;

d) przeglądarka Chrome;

e) przeglądarka Safari;

f) Przeglądarka Opera.

 1. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych należy skontaktować się z producentem systemu operacyjnego, aby zmienić ustawienia w zakresie stosowania plików cookies.

 2. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi może gromadzić adresy IP Konsumentów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 3. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.§ 4

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: Art. 7 ust. 3) RODO.

a) Konsument ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PIASKOWNICA Sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Konsumenta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: Art. 21 RODO.

a) Konsument ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług PIASKOWNICA Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Konsumenta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Konsumenta okaże się zasadny i PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Konsumenta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Konsument wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: Art. 17 RODO.

a) Konsument ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Konsument ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podlega;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: Art. 18 RODO.

a) Konsument ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Konsument ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Konsument zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Konsumentowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Konsumenta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Konsumenta.

 1. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: Art. 15 RODO.

a) Konsument ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Konsument ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Konsumenta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Konsumentowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: Art. 16 RODO.

a) Konsument ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Konsument, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 6 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: Art. 20 RODO.

a) Konsument ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Konsument ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Konsumenta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Konsumenta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Konsumenta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 2. Konsument może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 3. Konsument ma prawo żądać od PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w § 6 Polityki Prywatności.

 4. Konsumentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 5

Zarządzanie bezpieczeństwem hasła

 1. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zapewnia Konsumentom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Konsumenta w Serwisie. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 2. W przypadku, gdy Konsument posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem https://www.piaskownica.eu/odzyskiwanie-hasla podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

 3. PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Konsumenta.

 

§ 6

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PIASKOWNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi poinformuje Konsumentów z wyprzedzeniem 7 dni.

 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: ul. Wileńska 46/75, Łódź 94-011.

 3. Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2020 r.