KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca – firma Piaskownica Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, 94-011, ul Wileńska 46/75 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod numerem 0000857283, NIP 7272844715, REGON 386902485

 • na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu wielokrotnej realizacji zamówień;

 • w celu realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku jednokrotnej realizacji zamówienia;

 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

  1. Marketingu produktów i usług Administratora,

  2. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (w przypadku zgłoszenia reklamacji).

Piaskownica Sp. z o.o. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Nazwisko i imię Klienta

 2. Adres e-mail,

 3. Adres dostawy,

 4. Adres do korespondencji zgłaszającego (w przypadku zgłoszenia reklamacji),

 5. Adres IP.

 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.

  • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do momentu realizacji zmówienia, a po upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Klienta.

  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane:

   1. do momentu wniesienia sprzeciwu, a

   2. w przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postepowania.

 7. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa wymienione w pkt. 1-7 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.

Wycofanie zgody 

Każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres mailowy Sprzedawcy: moja@piaskownica.eu

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Klienta oraz możliwości składnia i realizacji zamówień.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami